Міжнародні моделі реалізації туристичної політики

Всі питання, пов’язані з розвитком туризму, вирішуються на рівні регіонів або самостійно суб’єктами господарювання на основі оперативного регулювання та принципів ринкової економіки. Основна умова для можливості використання цієї моделі полягає у тому, що країна має бути привабливою для іноземних туристів з усіх поглядів і не мати потребу в особливій рекламі національного туристичного продукту на світовому ринку. Подібна модель управління індустрією туризму сформувалася в США, де з метою економії бюджетних коштів у 1997 р. Travel and Tourism Administration , що відповідала за розвиток туризму в країні. https://ipress.ua/news/zminy_v_ukrainskiy_modi_vid_zvychaynoi_sorochky_do_tsyfrovoi_vyshyvanky_349622.html Цей крок був зумовлений тим, що США втримують міцні позиції на міжнародному туристичному ринку, а сильні приватні компанії здатні на самостійні рекламні акції в інтересах усього національного ринку туризму. Замість USTTA в США діє Консультативна рада з туризму та подорожей – досить впливовий орган, до складу якого входять значні представники туристичної індустрії. Однак, прийняття першої моделі можливе лише у випадках, коли туризм національній економіці взагалі не потрібний або коли суб’єкти туристичного ринку настільки сильні та свідомі, що здатні вирішувати всі свої проблеми без участі держави.

За консультацією звертатись до завідувача інформаційно-аналітичного відділу НДЧ Зеленка Олександра. Журнал включено до переліку електронних періодичних фахових видань України (категорія Б). Курс, на якому ти навчишся розв’язувати завдання формату НМТ, опануєш правила та норми української мови, а ще повториш програму з української літератури. Цей крок передбачає аналіз усього матеріалу, який ви вивчили, дослідили та зібрали власноруч.

«Актуальні проблеми української літератури і фольклору» (заснований 1998-го року) є збірником, що входить до переліку фахових видань, затверджених ДАК України. Рецензенти – досвідчені професіонали з усіх розділів журналу, головним чином доктора наук, професора науково-дослідних установ України та вузів. Розпочався набір наукових статей в електронне наукове фахове видання «Наукові вісті Далівського університету», № 23. Перелік журналів (журнал категорії “Б”), включених в Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Розширено спектр спеціальностей для опублікування наукових статей у наукових виданнях університету. Але мова такої праці повинна бути зрозуміла не тільки фахівцям, а й широкому колу читачів.

До збірника увійшли матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції з нагоди 90-ї річниці від дня народження Олекси Тихого, присвячені дослідженню його діяльності як дисидента й правозахисника, аналізу судів над Олексою Тихим, розгляду його педагогічних поглядів та вивченню сучасних освітньо-виховних процесів. Особливу увагу приділено проблемам мовної ідентичності й функціонування української мови та культури в Україні загалом та на Донеччині зокрема. Мета статті полягає у дослідженні закордонного досвіду механізмів регулювання туристичної діяльності, аналізі міжнародних моделей функціонування туристичної політики, визначенні головних інструментів формування основ міжнародно-правового регулювання системи туризму і міжнародних подорожей. Огляд та аналіз наукових доробок останніх років дозволив зробити висновки про недостатню розробленість пропозицій щодо покращення механізмів та інструментаріїв державного регулювання розвитку туристичної сфери, зокрема, питань використання закордонного досвіду функціонування туристичної політики. Як свідчить аналіз, окремі елементи механізмів державного регулювання туристичної галузі європейських країн, ефективність яких перевірена часом і підтверджується конкретними досягненнями в розвитку туризму, доцільно використовувати в розвитку туристичної галузі України з урахуванням її історичних, правових і культурних особливостей. Четверта (комбінована) модель розвитку туристичної галузі передбачає створення комбінованого міністерства, але, крім туризму охоплює інші, суміжні з ним або взаємодоповнюючі напрями соціально-економічної політики. У цьому сенсі варто звернутися до закордонного досвіду реалізації туристичної політики, досліджень міжнародних моделей, які можна вважати прикладами якісного та перспективного функціонування туристичної галузі.

наукові вісті далівського університету

У різних країнах світу спеціалізовані галузеві підрозділи (урядові або напіврядові) називаються по-різному, але за сутті все вони є Національними туристичними адміністраціями (далі – НТА), до компетенції яких належить формування державної туристичної політики. Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Основні заходи з координації і регулювання туристської діяльності – це конференції, асамблеї, зустрічі, форуми, конгреси, семінари, що проводяться міжнародними організаціями.

Наукові вісті Далівського університету №16 2019 рік

Збірка містить статті з проблем археології Євразії від доби бронзи до античності, публікації матеріалів археологічних розкопок, розвідки з історії археології та персоналії. До друку приймаються матеріали, що відповідають спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 27 – соціальні комунікації. Журнал друкує матеріали ‑ статті, огляди, рецензії, присвячені актуальним питанням сучасного документознавства, архівознавства, бібліотекознавства та інформаційної діяльності. У представлених матеріалах висвітлено широке коло актуальних проблем дослідження феномену здоров’я в сучасній психологічній науці та інших наукових галузях. Мета журналу– висвітлення широкого спектру якісних досліджень з усіх галузей сучасної психології, діалогу та обміну ідеями серед дослідників. При обговоренні зазвичай підбивають підсумки, формують висновки роботи та окреслюють перспективу вивчення теми.

Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір», присвяченої пам’яті професора В.Д. Волкова, що відбулася 23 квітня 2019 року на базі Хмельницької філії Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля». Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса. Редакційна колегія серії «Політичні науки» Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса розглядає для публікації оригінальні статті кандидатів та докторів наук, присвячені різноманітним проблемам, які є предметом досліджень в рамках сучасної політичної науки. Одноосібні статті авторів без наукових ступенів розглядаються для публікації у виключних випадках. «Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія психологічні науки»– це збірник наукових праць, у якому висвітлено результати теоретичних та емпіричних досліджень актуальних проблем психології.

Також наукові видання можна обрати за допомогою спеціальних каталогів. Насправді, вибір видання для публікації – не останній крок. Слід розпочати обирати місце публікації одночасно з формуванням наукової статті. Кожне видання формулює власні вимоги до оформлення, обсягу й наповнення матеріалів. Більш того, не кожне видання може прийняти певну тему. Країни, маючи потенціал для розвитку своєї туристичної індустрії менший, ніж має Україна, перетворили цю галузь на одну з головних.

Такий підхід ефективний у країнах з розвинутою ринковою економікою, де переважають приватні компанії різної величини та спеціалізації. Важливе значення при цьому мають розвинена інфраструктура, система забезпечення безпеки туристів, високий рівень надання банківських, страхових послуг і медичного обслуговування. На підставі аналізу історії та сучасних тенденцій розвитку туризму зазначимо, що туристична галузь України, маючи потужний туристично-рекреаційний потенціал, розвивалася без урахування особливостей її функціонування, глибокого проникнення в суть проблем і за відсутності цілеспрямованої, комплексної туристичної політики держави й відпрацьованих механізмів управління.

Науковий збірник “Теоретичні та прикладні проблеми психології”

Унікальний номер УДК зашифровує ключові слова з назви статті. Це потрібно, щоб знайти її в океані інших наукових праць. За даними Всемірної туристичної організації, у понад 80 країн світу туризм переважно віднесено до компетенції міністерств і відомств економічного блоку (міністерства економіки, торгівлі, транспорту, промисловості, фінансів), решта – до міністерств та відомств соціального блоку (міністерства культури, екології, освіти, інформації, археології. [3, с.21]. Однією з важливих міжнародно-правових форм регулювання і координації діяльності держав у галузі туризму є конференції ООН з туризму, конференції UNWTO, форуми міжнародних туристичних організацій.

Практичне значення авторських статей має бути спрямоване на дослідження та рекомендації, які розкривають – світові, загальнонаціональні та регіональні політичні процеси; актуальні проблеми міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; шляхи вдосконалення державного управління та місцевого самоврядування. Отже, за масштабами міжнародного туризму та формою організації туристичної галузі для України найбільш прийнятна саме третя (європейська)модель управління. Збірник містить тези доповідей і виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філософія. Сучасність», яка проводиться в рамках «Філософських студій-2017» у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 4-5 квітня 2017 року. Збірник містить матеріали і тези доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка проводилася на базі Інституту психології імені Г.

Для країн, які дотримують цього типу державного регулювання, характерне визначення туризму як пріоритетного напряму розвитку економіки, що досягається за допомогою чіткого розподілу повноважень між центральною та регіональними адміністраціями. Основними цілями державної туристичної політики подібних спільних міністерств є забезпечення збалансованості в розвитку туризму та інших галузей економіки, а також просування національного туристичного продукту за кордон. Ця модель поєднує друга та третю модель розвитку туристичної галузі. Вона знайшла широке застосування в тих країнах, які мають намір позиціонувати себе як рецептивні туристичні ринки. У збірнику вміщено матеріали наукових пошуків здобувачів освітніх і наукових ступенів, науково-педагогічних працівників Донецького національного університету імені Василя Стуса, Одеського національного університету імені І. Перша (ринкова) модель передбачає відсутність центральної державної туристичної адміністрації, органу державного управління на рівні центральної влади.

Засновником видання є Донецький національний університет імені Василя Стуса. До збірника включені тези доповідей учасників Всеукраїнської наукової конференції «Структура і семантика різнорівневих одиниць у слов’янських, романських та германських мовах» (15 грудня 2016 р.), присвяченої дослідженню сучасних питань германських, романських і слов’янських мов. Звертайте увагу на анонси конференцій з близької для вас теми, на таких заходах можуть запропонувати публікацію доповідей в окремих збірниках.