Закон України 586

Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно із законодавством. Голови обласних державних адміністрацій у випадках, передбачених законом, можуть порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови. Місцеві державні адміністрації мають право звернутися до власника підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним особи з вмотивованим поданням про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними законів. Про результати розгляду власник чи уповноважена ним по этой ссылке особа зобов’язані повідомити місцеву державну адміністрацію у місячний термін. У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування. Представники цих органів та посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції. За наявності підстав, передбачених законодавством, голови обласних державних адміністрацій можуть порушувати питання перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій.

що таке районна державна адміністрація

Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку звітів про виконання плану роботи районної державної адміністрації за відповідний період покладається на керівників структурних підрозділів і заступників голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Акти голів районних державних адміністрацій, структурних підрозділів районних державних адміністрацій, що здійснюють окремі повноваження районних рад, з мотивів невідповідності Конституції та законам України, іншим актам законодавствам України можуть бути скасовані головою відповідної обласної державної адміністрації. Голови районних державних адміністрацій можуть оскаржити вказане рішення голови обласної державної адміністрації до Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 1 Місцеві Державні Адміністрації В Системі Органів Виконавчої Влади

116. Проекти рішень районної ради готують керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до своєї компетенції, погоджують їх із першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату та з головою районної державної адміністрації. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники підрозділів районної державної адміністрації, організацій та установ, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які мають відношення до питань, що розглядаються. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник, заступник голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату районної державної адміністрації, начальники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

  • Місцева державна адміністрація забезпечує законність під час здійснення місцевого самоврядування в порядку визначеному законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  • Доручення голови, заступника голови, керівника апарату адміністрації оформляється як офіційний документ організаційно-розпорядчого характеру на бланку районної державної адміністрації.
  • Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.
  • Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше.

22 вересня 2021 року Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,… 1) реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. 9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях. 6) бере участь у залученні виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що користуються попитом на ринку праці.

Стаття 8 Голова Обласної Державної Адміністрації

9.1. Голова районної державної адміністрації в межах своїх повноважень, на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень, видає розпорядження. Вимоги до службових жилих приміщень, призначених для заселення головами місцевих державних адміністрацій, порядок надання головам місцевих державних адміністрацій службового житла, порядок його звільнення після припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації визначаються Кабінетом Міністрів України. Розпорядження голови районної державної адміністрації, що суперечить Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, головою обласної державної адміністрації або у судовому порядку. В умовах запровадження в районі правового режиму воєнного та надзвичайного стану, мобілізації та демобілізації, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань цивільного захисту територіальні органи центральних органів виконавчої влади, юрисдикція яких поширюється на територію відповідного району, виконують розпорядження голови відповідної районної державної адміністрації. Керівник апарату районної державної адміністрації організовує роботу районної державної адміністрації, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.