Наукові записки НаУКМА Вікіпедія

Актуальні питання українського та зарубіжного мовознавства. Проблеми розвитку та функціонування мови в поліетнічному та полікультурному просторі. Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики, етнолінгвістики, дискурсології й психолінгвістики. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу; прикладна лінгвістика. Редакція зберігає анонімність рецензентів та авторів. Політизація та мілітаризація сфери дитячого дозвілля у радянській Україні 1929–1939 рр. Історіографічні погляди на Антигетьманське повстання (листопад–грудень 1918 р.) впродовж 1918–1991 рр.

наукові записки наукма. філологічні науки.

Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору автора. Редакційна колегія періодичного видання «Наукові записки НаУКМА.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків із визначенням строку виконання або відхиляється у випадку виявлення плагіату. Статті, які подаються до періодичного видання, спрямовуються на рецензування експертам, які є фахівцями у відповідній галузі та володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи в межах конкретного наукового напрямку. Рішення про відхилення статей на етапі попереднього розгляду чи на етапах рецензування є остаточними.

Процес рецензування

Відведений на доопрацювання статті час становить не більше одного місяця. Статті приймаються до друку до 01 квітня, 01 жовтня та 01 грудня поточного року. Ректор – Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У статті досліджено особливості рецепції тіла та тілесності у паломницькій літературі доби Бароко. Зокрема, подано аналіз «Странствованій» Василя Григоровича-Барського. У статті розглянуто художнє переосмислення образу Тараса Шевченка в оповіданні Івана Андрусяка “Нечиста сила”.

«Директор України». Поведінкові механізми та специфіка професійних відносин першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста

У 2013 році засновано “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету”. Текст доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike; також можуть діяти додаткові умови. Тенденційність і дидактизм повісті Григорія Квітки-Основ’яненка “Добре роби, добре й буде” визначаються структуротворчими механізмами, закладеними у вербальну діяльність оповідача – Грицька Основ’яненка.

Навігаційне меню

У випадку виявлення плагіату у поданих для публікації текстах редколегія залишає за собою право відхилити статтю без дозволу на доопрацювання та повторне представлення й повідомити про факт плагіату інституцію, яку представляє автор. Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії та докторів https://ua-reporter.com/uk/news/konfidenciynist-chy-gra-za-pravylamy наук, є безкоштовною. Матеріали, надіслані авторами пізніше зазначених термінів, приймаються до розгляду з метою публікації в наступному випуску, якщо автор не повідомить про своє бажання зняти матеріали з розгляду. Не рекомендовано до публікації без можливості повторного подання (якщо поданий текст містить плагіат, не відповідає тематиці журналу або не відповідає рівню журналу).

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 12 місяців. Літературознавство» є висвітлення актуальних питань і проблеми сучасного літературознавства, презентація результатів дослідницьких пошуків фундаментального чи прикладного характеру та запровадження їх у науковий обіг. Метою журналу є висвітлення нових наукових підходів до вивчення мови і результатів мовознавчих досліджень. Остаточне рішення щодо представлених матеріалів ухвалює редакційна колегія видання. Спеціальні тематичні рамки для кожного тому не передбачаються, хоча за потреби тематичні випуски можуть також формуватися. Редколегія журналу припиняє будь-яку співпрацю з автором, у тексті статті якого виявлено плагіат, порушення норм академічної доброчесності та авторського права. У своїй діяльності редакція керується пріоритетами науковості, об’єктивності, неупередженості, дотримання академічної доброчесності і міжнародних академічних стандартів.